Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING van Passie voor Ontbijt
Updated: 24/05/2018

Passie voor ontbijt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Passie voor ontbijt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Passie voor ontbijt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Passie voor ontbijt niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens

Passie voor ontbijt
Tisseltsesteenweg 103
2830 Willebroek

  Op deze pagina

  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Passie voor ontbijt verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
   Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op  
   een eigen beveiligde computer van Passie voor ontbijt. Wij zullen deze gegevens niet combineren met
   andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Om onze site te verbeteren, verkrijgen we via Google Analytics gegevens zoals browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd.

  Wat is het doel van die gegevensverzameling?
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Soms is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een courier bedrijf voor de levering van een ontbijt of andere diensten.
De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde computer van passie voor ontbijt. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


  Met wie worden de persoonsgegevens allemaal gedeeld?
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het bezorgen van onze ontbijten
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken).


  Bewaartermijn
Passie voor ontbijt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


  Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Passie voor ontbijt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


  Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren)


  Klachten betreffende onze privacy verklaring
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


  Wijziging privacy verklaring
Passie voor ontbijt kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018

  Contact Information
Passie voor ontbijt verwelkomt uw opmerkingen over deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat passie voor ontbijt zich niet heeft gehouden aan deze privacyverklaring, neem dan alstublieft contact met ons op, elektronisch of per post op het onderstaande adres, en wij zullen de nodige inspanningen verrichten om het probleem snel te analyseren en op te lossen.

Passie voor ontbijt
Tisseltsesteenweg 103
2830 Willebroek
info@passievoorontbijt.be
tel: 0499/76.76.90

BE 0830295056